Disclaimer

Seatme besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de
gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Seatme
is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de
aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of
inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen
van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Seatme of door jou
aan Seatme door middel van een website van Seatme of anderszins langs elektronische weg.
Tevens aanvaardt Seatme geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als
gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Seatme via deze
website. Seatme aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of
waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Seatme garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig
worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of
te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het
auteursrecht, merkenrecht en databankenrecht, met betrekking tot de website en de daarop
toegankelijk gemaakte content, waaronder mede begrepen de intellectuele eigendomsrechten op
de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend)
beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, overige materialen, berusten bij Seatme
en/of haar licentiegevers. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Seatme is het niet
toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten op) de website en/of de content die daarop is
vermeld, of enig onderdeel daarvan, te verveelvoudigen, openbaar te maken, op enige andere
wijze ter beschikking te stellen aan derden, behoudens voorzover dwingendrechtelijk is
toegestaan. Verder is het niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Seatme om een substantieel gedeelte van de inhoud van de website op te vragen en her te
gebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de website herhaald en systematisch
op te vragen en her te gebruiken.